Lena Gille byförening

Lena Gille bildades som förening 1972 och firar således 2022 50-årsjubileum. Gillet är en av många ideella föreningar som arbetar för en utveckling av Sveriges landsbygd och för att ta tillvara den lokala bygdens och de boendes intressen.

 Förlagan till Lena Gille bildades under det tidiga 60-talet – inför kommun-sammanslagningen i början på 70-talet – då de boende i Kungslena by gick samman i en förening för att förse byn med gatubelysning, vilket också skedde. Den tidigare Dimbo Storkommun hade medel till detta och man anade nog att pengarna skulle användas till annat efter kommunsammanslagningen.

 Efter kommunsammanslagningen ville man inte upplösa föreningen, utan den omformades till ett byagille. Gillet hade till en början en mer social karaktär men utvecklades senare att även omfatta arbete med t ex turismen i bygden. Bl a gjordes informationstavlor till Lena Borg och för att placeras utanför kyrkan med ett broschyrfack. Tusentals broschyrer trycks upp varje år på svenska, engelska och tyska. Vidare har man ett flertal år haft kontrakt med länsstyrelsen om skötseln av stigen till och slåtter vid borgruinen. Även stigens fortsättning upp till utsiktsplatsen Höge klint har man ansvarat för. Ett vindskydd och en grillplats har även iordningsställts.

 Stadgarna stipulerar följande:

 ”Föreningens verksamhet ska främst bestå av att öka gemenskapen i Kungslena by och tillvara ta byns intressen. Verksamheten ska inriktas på att utveckla byn i positiv riktning för att unga och gamla ska leva och bo i by. Strävan är att skapa förutsättningar för ökad bebyggelse, bra kommunikationer men också ökad trivsamhet boendemässigt och ta tillvara vårt kulturella arv.”

 Föreningen har på senare år utvecklats mot att mer generellt försöka arbeta med att tillvarata bygdens och de boendes intressen vid sidan av mer sociala aktiviteter som påsk- och midsommarfirande. Utflykter och kulturvandringar i bygden är andra av Gillets aktiviteter